Czas na StartUp!

Prowadzisz własny biznes i potrzebujesz jednoznacznych odpowiedzi? Zapraszamy do lektury bloga i kontaktu z nami!

Przedawnienie – jakie szykują się zmiany?

Walking trough stores

 

Jakiś czas temu pisałyśmy o przedawnieniu. Przypominając pokrótce jest to taka instytucja prawa cywilnego, która na skutek upływu określonego ustawą okresu, pozwala uchylić się od spełnienia świadczenia na rzecz naszego kontrahenta.

Przykład:

Jan Kowalski (prowadzący działalność gospodarczą) i Mateusz Malinkowski zawierają umowę sprzedaży 300 desek dębowych o wymiarach 80 x 35 x 30. Towar został wydany na rzecz Mateusza Malinkowskiego wraz z fakturą VAT wskazującą, iż powinien on uregulować należność w terminie 14 dni. Należność nie została uregulowana ani w terminie ani później.

Po upływie 2 lat Mateusz Malinkowski może uchylić się od płatności na skutek upływu terminu przedawnienia.

Oczywiście roszczenie, mimo upływu terminu przedawnienia, istnieje nadal, ale przekształca się w tzw. zobowiązanie naturalne. Polega ono na tym, że dłużnik może się uchylić od jego spełnienia, ale jednocześnie gdy je spełni nie może żądać zwrotu tego świadczenia.

Jak podnieść zarzut przedawnienia?

Na etapie przedsądowym można w korespondencji prowadzonej z kontrahentem wskazać, iż roszczenie uległo przedawnieniu. Wierzyciel, aby nie narażać się na koszty, w przypadku, gdy rzeczywiście termin przedawnienia upłynął, powinien odstąpić od dochodzenia od nas zapłaty.

W przypadku, gdy dojdzie już do postępowania sądowego sąd uwzględni upływ okresu przedawnienia wyłącznie na zarzut pozwanego. Oświadczenie w tym przedmiocie można zgłosić w piśmie procesowym bądź w trakcie rozprawy. Zarzut ten stanowi jeden z tzw.zarzutów materialnoprawnych, co powoduje, że może być podnoszony w trakcie całego postępowania sądowego. Należy przy tym jednak pamiętać, że w postępowaniu cywilnym istnieją ograniczenia w zakresie przywoływania faktów – co do zasady wszystkie istotne fakty należy przywołać już na początku postępowania.

Jednocześnie jeżeli pozwany zaniecha podniesienia zarzutu przedawnienia, sąd może uwzględnić roszczenie powoda, chyba że istnieją inne przesłanki wskazujące na jego niezasadność.

Co się zmieni?

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego zapowiedziała, iż pracuje nad projektem zmian w zakresie ogólnych przepisów dotyczących przedawnienia. Proponuje się rozwiązanie, w którym upływ zarzutu przedawnienia byłby uwzględniany przez sąd z urzędu.

Rozwiązanie takie było już znane polskim przepisom do 1 października 1990 roku:

Art. 117 § 3 Kodeksu cywilnego /w brzmieniu do 1 października 1990 roku: 

Sąd, państwowa komisja arbitrażowa lub inny organ powołany do rozpoznawania spraw danego rodzaju uwzględnia upływ przedawnienia z urzędu. Może jednak nie uwzględnić jego upływu, jeżeli termin przedawnienia nie przekracza lat trzech, a opóźnienie w dochodzeniu roszczenia jest usprawiedliwione wyjątkowymi okolicznościami i nie jest nadmierne.

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego zastrzega jednak, że uwzględnienie przez sąd przedawnienia z urzędu zależeć będzie od jego zasadności w stanie faktycznym sprawy i nie zwalnia to stron z inicjatywy dowodowej.

Więcej o pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego w tym zakresie możecie przeczytać tutaj.

Zachęcam do śledzenia tematu, gdyż wprowadzenie tych regulacji w życie może przynieść rewolucyjne zmiany w dochodzeniu roszczeń. O tym, jak na bazie obecnych przepisów prowadzić postępowanie o zapłatę możecie przeczytać na naszych wpisach: dotyczących dochodzenia roszczeń - część 1 i część 2.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *