Czas na StartUp!

Prowadzisz własny biznes i potrzebujesz jednoznacznych odpowiedzi? Zapraszamy do lektury bloga i kontaktu z nami!

Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich – uwaga: nowe obowiązki przedsiębiorców!

online-store-1674907_1280

 

10 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, której przepisy stosowane są w przypadku sporu pomiędzy konsumentem mającym miejsce zamieszkania w Polsce lub w innym państwie członkowskim w UE a przedsiębiorcą mającym siedzibę na terenie RP. Ustawa ta wprowadza nowe, dodatkowe obowiązki dla przedsiębiorców.

W swoim założeniu ustawa ma wdrożyć pozasądowe metody rozwiązywania sporów (ADR – Alternative Dispiute Resolutions) i umożliwić konsumentom dochodzenie swoich spraw na drodze polubownej, z pominięciem postępowania sądowego.

Dodatkowe obowiązki przedsiębiorców

Ustawa wprowadza dodatkowe obowiązki dla przedsiębiorców polegające na informowaniu konsumentów o możliwości pozasądowego załatwienia ewentualnego sporu oraz o podmiocie właściwym dla danego przedsiębiorcy, który takie postępowanie prowadzi. Informacja taka powinna obejmować co najmniej adres strony internetowej podmiotu prowadzącego postępowanie i powinna ona zostać umieszczona na stronie internetowej przedsiębiorcy, a także we wzorcach umów zawieranych z konsumentami – jeśli dany przedsiębiorca takie wzorce stosuje.

Rejestr podmiotów właściwych do prowadzenia postępowania prowadzony jest przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i dostępny jest na stronie internetowej UOKiK – tutaj. Niestety, pomimo, iż ustawa obowiązuje już od kilku dni rejestr na dzień sporządzenia wpisu – jest pusty. Zgodnie z informacją na stronie UOKiK ma on być jednak na bieżąco uzupełniany.

Sprzedaż przez Internet

Pojawia się także dodatkowe zobowiązanie dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż przez Internet. Mają oni obowiązek podania na swoich stronach internetowych łącza elektronicznego do platformy ODR (Online Dispute Resolution), czyli interaktywnej strony internetowej dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowo rozwiązać spór. Łącze to musi być łatwo dostępne dla konsumentów.

Postępowanie w razie nieuwzględnienia reklamacji zgodnie z żądaniem konsumenta

Kolejne obowiązki pojawiają się po stronie przedsiębiorcy w momencie, gdy nie uwzględni reklamacji konsumenta. W sytuacji, gdy wskutek złożonej przez konsumenta reklamacji spór nie zostanie rozwiązany przedsiębiorca zobowiązany jest do przekazania konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo też o odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Wraz z tymi informacjami przedsiębiorca zobligowany jest także przekazać konsumentowi informacje o podmiocie, który dla danego przedsiębiorcy jest uprawiony do prowadzenia postępowania pozasądowego. Co istotne, jeśli przedsiębiorca nie złoży żadnego oświadczenia przyjmuje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Inne regulacje ustawowe

Ustawa określa także przebieg postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, określa także co powinien zawierać wniosek złożony przez konsumenta wszczynający postępowanie, zasady odpłatności za postępowanie, czy sposób rozstrzygnięcia sporu. Co istotne, zgodnie z regulacją ustawową wszczęcie postępowania na podstawie w/w ustawy przerywa bieg przedawnienia roszczenia będącego przedmiotem sporu.

Wyłączenia stosowania ustawy

Zgodnie z treścią art. 5 ustawy, jej przepisy nie znajdują zastosowania do:

  1. postępowań, w których spory są rozstrzygane przez osoby zatrudnione lub wynagradzane wyłącznie przez przedsiębiorcę, z którym spór jest toczony;
  2. postępowań reklamacyjnych, rozpatrywania skarg konsumentów przez przedsiębiorcę, a także bezpośrednich negocjacji między konsumentem a przedsiębiorcą;
  3. działań podejmowanych przez sąd w celu rozstrzygnięcia sporu w toku postępowania sądowego;
  4. pozasądowego rozwiązywania sporów między przedsiębiorcami;
  5. sporów dotyczących usług niemających dotyczących usług niemających charakteru gospodarczego, świadczonych w interesie ogólnym, usług medycznych oraz usług edukacyjnych świadczonych przez publiczne szkoły, placówki lub szkoły wyższe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *