Czas na StartUp!

Prowadzisz własny biznes i potrzebujesz jednoznacznych odpowiedzi? Zapraszamy do lektury bloga i kontaktu z nami!

Niezapłacona faktura – co Ci się należy?

 taxes-740202_1280

Każdemu przedsiębiorcy przynajmniej raz zdarzył się kontrahent zalegający z płatnościami. Powodów zawsze można znaleźć sporo – kryzys, długi, zaległe i jeszcze nieodzyskane wierzytelności. Wystawiona, a nieuregulowana faktura to zawsze kłopot. Wbrew pozorom są jednak plusy wynikające z takiej sytuacji – o tym jakie i jak je uzyskać przeczytacie poniżej.

Oczywiście, jeśli kontrahent nie zapłaci nam należności wynikających z faktury, to oprócz kwoty z tej faktury wynikającej możemy także dochodzić zapłaty odsetek. Wysokość odsetek uzależniona jest od ich rodzaju – jeżeli są to odsetki umowne, ich wysokość wynika z treści umowy (nie mogą być jednak wyższe niż odsetki maksymalne, które nie mogą być wyższe niż czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP – obecnie: 4 x 2,5% = 10%). Jeśli nie zastrzeżemy odsetek umownych należą się nam odsetki ustawowe – wynoszą one aktualnie 8% w stosunku rocznym, co wynika z § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości odsetek ustawowych z dnia 16 grudnia 2014r.

 Nie tylko odsetki

Wszyscy wiedzą o odsetkach, to jednak nie wszystko ;) Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych:

  1. Wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek(…) bez wezwania, przysługuje od dłużnika z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności równowartość kwoty 40 euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.
  2. W przypadku gdy koszty odzyskiwania należności poniesione z tytułu opóźnień w zapłacie w transakcji handlowej przekroczą kwotę, o której mowa w ust. 1, wierzycielowi przysługuje zwrot tych kosztów, w tym kosztów postępowania sądowego, pomniejszonych o tę kwotę.

 Jak wynika z wskazanych przepisów, jeśli wystawiliśmy fakturę, która nie została opłacona przez kontrahenta możemy żądać od niego (oprócz zapłaty kwoty głównej i odsetek) zapłaty równowartości 40 euro. Możliwość taka powstała wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych implementującej dyrektywę unijną 2011/7/UE w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach. Stosować ją mogą przedsiębiorcy lub osoby wykonujące wolne zawody.

 Ryczałt, bez konieczności udowadniania poniesionych kosztów

Warto pamiętać, że kwota 40 euro stanowić ma rekompensatę za koszty odzyskiwania należności, czyli np. koszty wezwania do zapłaty, koszty obsługi prawnej czy opinii prawnych. Nie wyklucza to więc równoczesnego dochodzenia zapłaty odsetek za opóźnienie w płatności kwoty wynikającej z faktury i nie ma też związku z wysokością kwoty wskazanej na fakturze. Co ważne, roszczenie o zapłatę wynika z ryczałtu i przysługuje nam nawet bez konieczności wykazania, czy udowodnienia, że ponieśliśmy koszty związane z odzyskiwaniem należności, czy dochodzeniem zapłaty faktury. Kwoty 40 euro możemy dochodzić po upływie terminu ustalonego w umowie i wskazanego w fakturze jako termin jej płatności.

Kurs przeliczenia euro

Kwotę 40 euro na złotówki przeliczamy wg średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne. Co to oznacza? Jeśli wystawiliśmy fakturę, której termin płatności upływał 5 września 2015 roku, to od 6 września nasze roszczenie zgodnie z terminologią prawniczą jest wymagalne. Dla przeliczenia należnej nam rekompensaty przyjmujemy więc średni kurs euro ogłoszony przez NBP na dzień 31 sierpnia 2015r. Przed przeliczeniem warto zawsze zajrzeć na stronę NBP, na której ustalimy średni kurs waluty na dany dzień lub kurs archiwalny.

Warto wiedzieć

Co warto zapamiętać?

  1. Wierzycielowi przysługuje zryczałtowana rekompensata za koszty windykacji w kwocie równowartości 40 euro (kwotę tą przeliczamy według średniego kursu NBP z ostatniego dnia poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie stało się wymagalne).
  2. Równowartość 40 euro należna jest wierzycielowi bez dodatkowych wezwań do zapłaty.
  3. Równowartość 40 euro należna jest wierzycielowi od dnia, od którego naliczane są odsetki od zaległości i bez względu na wysokość zaległości.
  4. Jeśli koszty windykacji są wyższe niż równowartość 40 euro wierzyciel może dochodzić ich zwrotu w wysokości rzeczywiście poniesionych wydatków.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *