Czas na StartUp!

Prowadzisz własny biznes i potrzebujesz jednoznacznych odpowiedzi? Zapraszamy do lektury bloga i kontaktu z nami!

Minimalne wynagrodzenie – zmiany w kontekście umowy zlecenia

industrial-1636390_1280

Pobrano z www.pixabay.com

 

 

 

Minimalne wynagrodzenie to określone w rozporządzeniu Rady Ministrów stawki wynagrodzenia, jakie należy w wysokości nie niższej wypłacić pracownikowi. Pracodawca jest zobligowany do ustalenia wynagrodzenia w oparciu o aktualizowane wysokości wynagrodzenia minimalnego. Skąd takie uregulowania? Przepisy ustanawiające minimalną płacę zmierzają do zapewnienia pracownikowi godziwego wynagrodzenia za świadczoną pracę i mają równoważyć pozycję pracodawcy i pracownika.

 

Minimalne wynagrodzenie za pracę

Podstawową regulacją dotyczącą płacy minimalnej jest ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2008 ze zm.).

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego. Ustalana jest w taki sposób, aby przeciętna wysokość minimalnego wynagrodzenia w danym roku wzrastała w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wskaźnik cen.

Zasadą jest, że wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości ustalonego minimalnego wynagrodzenia. Warto przy tym jednak zaznaczyć, iż w przypadku pracownika dopiero wchodzącego na rynek pracy, zatrudnionego w okresie jego pierwszego roku pracy, pracodawca jest zobowiązany do wypłacania wynagrodzenia w wysokości nie niższej niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (regulacja ta z dniem 1 stycznia 2017 roku zostanie uchylona i pracownikom tym będzie przysługiwało prawo do pełnego minimalnego wynagrodzenia już w pierwszym roku zatrudnienia).  

Przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się takich elementów jak nagroda jubileuszowa, odprawa pieniężna przysługująca pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Od 1 stycznia 2016 roku minimalna wysokość wynagrodzenia za pracę wynosi 1850 zł brutto. Od dnia 1 stycznia 2017 roku wzrośnie do 2000 zł brutto.

 

Zmiany w zakresie wynagradzania z tytułu umowy zlecenia

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązywać zaczną istotne przepisy z punktu widzenia umowy zlecenia i umowy o świadczenie usług. W życie wchodzi regulacja określająca minimalną stawkę godzinową na kwotę ok. 13 zł (po waloryzacji). Tak ustalonego wynagrodzenia nie można się zrzec ani przenieść prawa do jego otrzymania na inną osobę.

Przepisy dotyczące stawki minimalnej będą miały zastosowanie do wskazanych podmiotów przyjmujących zlecenie lub świadczących usługi, tj.:

– osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą, niezatrudniających pracowników lub niezawierających umów ze zleceniobiorcami, albo

- osób fizycznych niewykonujących działalności gospodarczej.

Warto zwrócić uwagę, iż ustawa przewidziała w tym zakresie pewne wyłączenia, określając przypadki, kiedy stawka godzinowa nie będzie miała zastosowania. Będzie do miało miejsce w przypadku:

- umów, w których o miejscu lub czasie wykonania usług decyduje zleceniobiorca, a wynagrodzenie, jakie mu przysługuje jest wyłącznie prowizyjne;

- umów dotyczących opieki nad dzieckiem umieszczonym w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

-   umów dotyczących opieki podczas wycieczek i wypoczynków, jeżeli usługi są świadczone nieprzerwanie przez okres dłuższy niż doba;

- umów dotyczących usług opieki domowej nad osobą niepełnosprawną, przewlekle chorą lub w podeszłym wieku, gdy w związku z ich wykonywaniem osoba świadcząca usługi zamieszkuje wspólnie z podopiecznym w jego mieszkaniu lub domu.

W przypadku umów, w których zlecenie jest przyjmowane przez kilka osób, każdej z tych osób należna jest minimalna stawka godzinowa, jak również każda z tych osób zobowiązana jest do przedłożenia dokumentacji liczby godzin przeznaczonych na wykonanie umowy.

Wypłaty stawki minimalnej dokonuje się w formie pieniężnej (nie można zastąpić określonego w ten sposób wynagrodzenia poprzez np. wydanie towaru zalegającego w sklepie dla zleceniobiorcy). W przypadku umowy zlecenia lub o świadczenie usług zawartej na okres ponad 1 miesiąca, wypłaty wynagrodzenia dokonuje się co najmniej jeden raz w miesiącu.

Ostatnią istotną kwestią pozostaje dokumentowanie liczby godzin poświęconych na wykonanie umowy. Co do zasady kwestia ta powinna zostać uregulowana w zawieranej umowie. W przypadku braku stosownych rozwiązań przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi powinien przedłożyć w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia.

 

Czy zmiany są remedium na wykorzystywanie zleceniobiorców?

Szukając odpowiedzi na pytanie, czy wprowadzane zmiany faktycznie przyczynią się do poprawy losu osób świadczących usługi na podstawie umowy zlecenia, należy głęboko w to powątpiewać. Narzucanie kolejnych obciążeń w stosunku do pracodawców czy zleceniodawców przyczyni się raczej w większej mierze do rozwoju szarej strefy i stagnacji gospodarczej aniżeli odniesie pozytywne skutki.

Już dzisiaj pojawiają się pomysły jak obchodzić przepisy dotyczące minimalnego wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia. UWAGA – poniższe uwagi w żaden sposób nie mają zmierzać do zachęcenia do stosowania przedstawionych metod, a jedynie stanowią podsumowanie pojawiających się w tym zakresie rozwiązań.

W przypadku gdy w zleceniu musi być wykorzystywany jakiś sprzęt lub produkty w umowie zastrzega się stosowne klauzule nakazujące zleceniobiorcy wypożyczenie tego sprzętu lub produktów od zleceniodawcy za odpowiednią kwotę, która docelowo zmniejsza stawkę godzinową przysługującą z tytułu umowy zlecenia. W ten sposób np. sprzątaczka musi wynająć od zleceniodawcy wiaderko, mop i ściereczki, które umożliwią jej prawidłowe wykonane zlecenia, a jednocześnie pomniejszą otrzymane wynagrodzenie.

Drugim sposobem na zniwelowanie skutków zmiany przepisów jest ustalenie w umowie minimalnej stawki za usługi, a dodatkowo wprowadzenie kary umownej na zleceniobiorców. Za co? Za cokolwiek. Zleceniobiorca chcąc pracować po prostu godzi się na takie warunki i nałożenie na niego kary umownej.

Ostatecznie pozostaje, sygnalizowane wcześniej, również zatrudnianie bez „oficjalnej” umowy.

Rozwiązania te w pewnej mierze są ryzykowne. Należy bowiem zwrócić uwagę, iż wypłacenie wynagrodzenia w wysokości niższej niż wynika z minimalnej stawki godzinowej stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.

A co Wy sądzicie o narzucaniu minimalnej wysokości wynagrodzenia?

 

Opracowano w dniu 9 listopada 2016 r.

Na podstawie:

 1. ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2008 ze zm.),
 2. ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz innych ustaw podmiotów (Dz. U. 2016, poz. 1265).

4 comments for “Minimalne wynagrodzenie – zmiany w kontekście umowy zlecenia

 1. MW
  20 listopada 2016 at 8:31 am

  Stawka 13 zł. to brutto czy netto? Ważna informacja.

 2. MałgosiaM
  27 grudnia 2016 at 2:27 pm

  A ja mam pytanie czy to w jakiś sposób dotyka umów zawieranych np. przy współpracy w ramach serwisów freelancerskich takich jak http://oferia.pl/ ? Zakładam, że nie bo tam chyba nie dochodzi do zawarcia sensu-stricte umowy-zlecenia. Jest to po prostu rodzaj umowy między stronami, której warunki i zasady określa regulamin serwisu, prawda?

  • 29 grudnia 2016 at 8:23 pm

   Jeżeli umowa zawierana w ramach Oferii spełnia przesłanki uznania za ją za umowę zlecenia (a nie np umowę o dzieło) oraz jest zawierana pomiędzy przedsiębiorcą a osobą fizyczną wykonującą jednoosobową działalność lub nie wykonującą działalności gospodarczej to minimalne stawki jak najbardziej będą miały zastosowanie – niezależnie od regulaminu serwisu. Proszę pamiętać, iż dla samego zawarcia umowy zlecenia nie jest konieczne zawarcie pisemnej umowy.

Odpowiedz na „MałgosiaMAnuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *