Czas na StartUp!

Prowadzisz własny biznes i potrzebujesz jednoznacznych odpowiedzi? Zapraszamy do lektury bloga i kontaktu z nami!

Klauzule niedozwolone – szansa dla frankowiczów?

swiss-franc-957412_1280

 

Kredyty zaciągnięte we frankach z uwagi na drastyczną zmianę kursu walutowego spędzają sen z powiek licznych kredytobiorców. Pojawiają się pomysły pomocy frankowiczom poprzez odpowiednie regulacje prawnej, jednak, jak ostrzegają instytucje międzynarodowe, możne to spowodować zapaść w polskim sektorze bankowym, co w konsekwencji może mieć znaczące negatywne oddziaływanie na polską gospodarkę. Mówiąc prościej zapaść na rynku bankowym może spowodować niekorzystne zmiany takie jak spowolnienie wzrostu gospodarczego, utrudnienia w pozyskaniu kapitału, wzrost bezrobocia itp.

Sytuacja frankowiczów, w świetle zapadających w ostatnim czasie orzeczeń, nie wydaje się być jednak aż taka zła. A wszystko to z uwagi na uznawanie klauzul indeksacyjnych oraz dotyczących zmiany oprocentowania stosowanych przez banki za klauzule abuzywne. Temat klauzul niedozwolonych był wielokrotnie poruszany na łamach bloga więc zachęcamy do szerszego zapoznania się z tym tematem.

 

Klauzule indeksacyjne jako postanowienia niedozwolone

Klauzule indeksacyjne stosowane przez banki w umowach kredytowych uznawane są coraz częściej za niedozwolone. Przykładowo:

„Kredytobiorca zobowiązuje się dokonywać spłaty kredytu, w wysokościach i terminach podanych w Załączniku nr 1 do Umowy – kalendarzu spłat na rachunek Banku nr: 38 1710 0007 0000 0098 8086 7103 (decyduje data wpływu na rachunek Banku), które będą zaliczane w następującej kolejności: należne opłaty i prowizje, odsetki umowne, kapitał kredytu i odsetki karne. Kwoty wskazane w kalendarzu spłat podane są w walucie kredytu. Spłaty dokonywane będą przez Kredytobiorcę w złotych, po uprzednim przeliczeniu spłaty wg kursu GE Money Banku S.A. (kursu Banku). Kurs Banku jest to średni kurs złotego w stosunku do waluty kredytu opublikowany w danym dniu w prasie przez NBP, powiększony o zmienną marżę kursową Banku, która w dniu udzielenia kredytu wynosi 0,06. Marża kursowa może ulegać zmianom i jest uzależniona od rozpiętości kursów kupna i sprzedaży waluty kredytu na rynku walutowym” (Wyrok Sądu Okręgowego – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 3 sierpnia 2012 r., sygn. akt XVII AmC 5344/11).

Również niedozwolona jest inna klauzula o treści „Do określenia własnego kursu kupna i sprzedaży waluty w Tabeli Bank stosuje odchylenie od średniego kursu danej waluty, określonej przez Narodowy Bank Polski. Różnica pomiędzy kursem kupna waluty a kursem sprzedaży waluty wynosi maksymalnie 10% od wartości obu kursów waluty. Różnica ta stanowi spread walutowy.” (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 r., sygn. akt VI ACa 1930/13 – w sprawie została oddalona skarga kasacyjna w dniu 22 stycznia 2016 roku, sygn. akt I CSK 1049/14).

Skutkiem uznania klauzuli za niedozwoloną jest jej bezskuteczność, która powoduje, iż kwestionowane postanowienie nie wiąże konsumenta.

 

Korzystne wyroki dla frankowiczów

Pierwszy korzystne rozstrzygnięcie zapadło w Sądzie Okręgowym w Łodzi (sygn. akt I C 1302/15). Sprawa dotyczyła zwrotu nadpłaty wynikającej z indeksacji udzielonego kredytu, który był spłacany terminowo. Sąd uznał, iż powództwo kredytobiorcy jest uzasadnione co do zasady, tzn. przyznał, iż bank jako strona umowy nie możne samodzielnie decydować o kursach walut, po których indeksowana jest spłacana rata. Sąd jednak uznał, iż wysokość nadpłaty zostanie ustalona przez biegłego sądowego, który w opinii sądowej powinien uwzględnić nieprzewidziane wahania walutowe.

W wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 12 kwietnia 2016 roku (sygn. akt XII C 2718/14) zwrócono uwagę, iż klauzule niedozwolone dotyczące indeksacji nie mogą zostać zastąpione żadnym innym mechanizmem waloryzacji (np. kursem średnim NBP).

Kolejne istotne z punktu widzenia frankowiczów rozstrzygnięcie to wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2016 r. wydany w sprawie do sygn. akt VI C 1713/15. Sąd uznał, iż klauzula waloryzacyjna w zaciągniętym kredycie, która umożliwiała bankowi przeliczanie kredytu z CHF na PLN i odwrotnie jest klauzulą abuzywną, a w konsekwencji jest bezskuteczna od początku. W konsekwencji kredyt wypłacony w PLN nie mógł zostać przeliczony na CHF, przeliczeniu takiemu nie mogły również podlegać miesięczne raty. Co interesujące, w mocy pozostała klauzula o oprocentowaniu stawki LIBOR, która była znacznie niższa dla kredytów zaciąganych w CHF niż stawka WIBOR w stosunku do kredytów zaciąganych w PLN, co umożliwi płacenie niższych rat.

Powyższe wyroki są nieprawomocne, ale są iskierką nadziei dla kredytobiorców dlatego warto przeanalizować swoje umowy i walczyć o swoje prawa.

 

Macie problemy z kredytem we frankach? A może ktoś z Waszych znajomych ma z tym problem?

 

Zapraszamy do kontaktu!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *