Czas na StartUp!

Prowadzisz własny biznes i potrzebujesz jednoznacznych odpowiedzi? Zapraszamy do lektury bloga i kontaktu z nami!

Jak w umowie określić wynagrodzenie dla twórcy?

dollar-551932_640 (1)

W umowie dotyczącej przeniesienia praw autorskich zawsze pojawia się kwestia określenia wynagrodzenia dla twórcy. Jak je określić zgodnie z przepisami prawa autorskiego? Czy zawsze ustalenia stron w tej kwestii są bezwzględnie wiążące? O tym poniżej.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych lub udzielenie licencji zwykle dokonywane jest odpłatnie. Nieodpłatność umowy musi zostać wyraźnie i wprost przewidziana w jej treści. Co więcej, jeśli brak jest wskazania wysokości wynagrodzenia autorskiego, jego wartość należy ustalić w oparciu o zakres udzielonego prawa (czy mamy do czynienia z przeniesieniem prawa czy z licencją oraz jakie pola eksploatacji są nią objęte), a także korzyści dla uprawnionego, wynikające z korzystania z danego utworu. Strony umowy mogą w różnoraki sposób przewidzieć określenie wynagrodzenia. I tak, możliwe są następujące sposoby uregulowania wynagrodzenia w umowach prawnoautorskich:

 • wyłączenie prawa do wynagrodzenia – strony przewidują w treści umowy wprost, że twórca nie otrzyma wynagrodzenia;
 • brak jakichkolwiek postanowień umowy, co do wysokości wynagrodzenia – wówczas zgodnie
  z treścią art. 43 ust. 2 aut. przyjmuje się, że wynagrodzenie należne twórcy należy określić
  z uwzględnieniem zakresu udzielonego prawa, a także korzyści wynikających
  z korzystania z utworu;
 • określenie wynagrodzenia przysługującego twórcy w następujących systemach:
 1.  system wynagrodzenia ryczałtowego – wynagrodzenie określane jest na podstawie ryczałtu, uzależnionego od czynników zachodzących po zawarciu umowy, określonego w umowie kwotowo
 2. system wynagrodzenia procentowego – wynagrodzenie uzależnione jest od wysokości dochodu uzyskanego z eksploatacji utworu i określone w stosunku do tego dochodu procentowo;
 3. system mieszany – część wynagrodzenia określana jest ryczałtowo, zaś po przekroczeniu pewnego progu część wynagrodzenia ustalana jest na zasadzie procentowej;
 4. system wynagrodzenia za jednostkę utworu – twórcy przysługuje wynagrodzenie za jeden utwór lub jego jednostkę, np. za jedno opowiadanie, jedną piosenkę, jeden artykuł;

Oczywiście, istnieje możliwość przewidzenia także dodatkowych profitów dla twórcy – może to być forma np. dodatkowej „premii“ za sprzedaż, czy ilość udostępnień, która to premia nie będzie skorelowana z procentem od sprzedaży.

W każdym wypadku wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od woli stron stosunku prawnego i to strony zgodnie podejmują decyzję co do jego wysokości.

UWAGA! Należy pamiętać, że zgodnie z treścią art. 44 pr. aut. „W razie rażącej dysproporcji między wynagrodzeniem twórcy a korzyściami nabywcy autorskich praw majątkowych lub licencjobiorcy, twórca może żądać stosownego podwyższenia wynagrodzenia przez sąd.“

 

2 comments for “Jak w umowie określić wynagrodzenie dla twórcy?

 1. Paweł
  8 września 2015 at 7:56 am

  Mam pytanie: a można wynagrodzenie w innej walucie i co z ryzykiem kursowym – kogo obciąża?
  Pozdrawiam serdecznie i gratuluję wspaniałego bloga i jeszcze większej wiedzy!

  • Karolina Gorczyca
   20 września 2015 at 4:39 pm

   Oczywiście, istnieje możliwość określenia wynagrodzenia w innej walucie niż polska. Pamiętać przy tym należy o zasadzie walutowości, wyrażonej w art. 358 k.c., zgodnie z którą jeżeli przedmiotem zobowiązania jest suma pieniężna wyrażona w walucie obcej, dłużnik może spełnić świadczenie w walucie polskiej, chyba że ustawa, orzeczenie sądowe będące źródłem zobowiązania lub czynność prawna zastrzega spełnienie świadczenia w walucie obcej. Jednocześnie istotnym jest, iż wartość waluty obcej określa się według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia wymagalności roszczenia, chyba że ustawa, orzeczenie sądowe lub czynność prawna stanowi inaczej. Podmiot, obciążony ryzykiem kursowym zależy od dokładnych postanowień umownych.
   Pozdrawiam ciepło ;)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *