Czas na StartUp!

Prowadzisz własny biznes i potrzebujesz jednoznacznych odpowiedzi? Zapraszamy do lektury bloga i kontaktu z nami!

Jak rozwiązać umowę?

contract-1464917_1920

Będąc związanym umową stajemy czasem przed dylematem, w jaki sposób możemy daną umowę rozwiązać, jak pozbyć się obciążeń wynikających z umowy lub zakończyć stosunek prawny z niej wynikający. Sposoby rozwiązania umowy mogą być różne – zależnie od tego z jakiego rodzaju umową mamy do czynienia, na jaki czas umowa została zawarta i jakie postanowienia szczególne zostały w niej zawarte.

Upływ czasu, na który umowa została zawarta

W przypadku umów zawartych na czas oznaczony umowa rozwiązuje się z upływem czasu, na który została zawarta. Ostatni dzień wskazany w umowie jest ostatnim dniem, w którym strony łączy stosunek prawny.

np. Umowa zostaje zawarta od dnia 1 maja 2016 roku do dnia 12 lipca 2016 roku.

W przypadku takiego zapisu umowa ulega rozwiązaniu i od dnia 13 lipca 2016 roku brak jest stosunku umownego pomiędzy stronami.

Porozumienie stron

Innym sposobem rozwiązania takiej umowy może być także rozwiązanie za porozumieniem stron. Strony sporządzają pisemne porozumienie, w którym wskazane jest, że strony zgodnie zadecydowały o rozwiązaniu umowy oraz od kiedy umowa przestaje wiązać strony.

np. Niniejsza umowa rozwiązana zostaje za porozumieniem stron ze skutkiem na dzień 12 lipca 2016 roku.

W takim przypadku umowa ulega rozwiązaniu w dniu wskazanym w porozumieniu – od 13 lipca 2016 roku brak jest stosunku prawnego pomiędzy stronami.

Wypowiedzenie umowy

Umowa może zostać rozwiązana za wypowiedzeniem, czyli przez złożenie drugiej stronie umowy oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. Umowa ulega wówczas rozwiązaniu z upływem okresu wypowiedzenia wskazanego w umowie. Bardzo często zdarza się, że strony w umowie wskazują okres wypowiedzenia jako pełny miesiąc kalendarzowy – nie jest to jednak rozwiązanie konieczne, czy wymagane przepisami ogólnymi.

np. Niniejszym, z dniem 12 lipca rozwiązuję za wypowiedzeniem umowę zawartą w dniu 1 maja 2016 roku. Okres wypowiedzenia upłynie w dniu 31 sierpnia 2016 roku.

Umowa ulega rozwiązaniu w dniu 31 sierpnia 2016 roku i od 1 września brak jest stosunku umownego pomiędzy stronami.

Co ważne, wypowiedzenie umowy dla swojej skuteczności nie wymaga zgody drugiej strony. Ulega ona rozwiązaniu z upływem okresu wypowiedzenia, zaś ewentualne wzajemne roszczenia pomiędzy stronami mogą być rozliczone w drodze sądowej lub pozasądowej.

Uwaga: w przypadku umów o pracę wypowiedzenie umowy może zostać dokonane w sposób i w terminach określonych w kodeksie pracy – zasady te są inne niż w przypadku umów cywilnoprawnych.

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia możliwe jest jeżeli w umowie przewidziana została taka możliwość. Dodatkowo, często uzależniona jest ona od zaistnienia dodatkowych okoliczności – np. rażącego naruszenia warunków umowy, czy niewywiązywania się przez stronę z przyjętych na siebie zobowiązań. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia również musi zostać sporządzone w formie pisemnej i wymaga także pisemnego uzasadnienia z jakich przyczyn umowa ulega rozwiązaniu.

np. Rozwiązuję bez wypowiedzenia umowę zawartą 1 maja 2016 roku z powodu rażącego naruszenia przez Wykonawcę § 4 ust. 5 umowy, polegającego na nieuprawnionym ujawnieniu w dniu 11 lipca 2016 roku danych objętych tajemnicą przedsiębiorstwa osobom trzecim, a to Prezesowi Zarządu Spółki ABC Sp. z o.o.

W takiej sytuacji umowa ulega rozwiązaniu z dniem doręczenia drugiej stronie pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia.

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy prowadzi do zakończenia pomiędzy stronami stosunku prawnego z takim skutkiem, jakby umowa nie została nigdy zawarta. Strony zobowiązane są do zwrócenia sobie wszystkiego, co do tej pory świadczyły – np. w przypadku umowy sprzedaży kupujący zwraca sprzedawcy towar, sprzedawca zaś zwraca kupującemu zapłaconą przez niego cenę. Odstąpienie od umowy możliwe jest jeżeli takie uprawnienie wynika z umowy (np. odstąpienie było przewidziane z uwagi na nieziszczenie się warunku), lub też przewidziane zostało w przepisach szczególnych – np. dotyczących sprzedaży konsumenckiej.

np. Niniejszym, korzystając z uprawnienia przewidzianego w § 9 ust. 3 umowy, odstępuję od umowy zawartej w dniu 1 maja 2016 roku z uwagi na fakt, iż nie otrzymałem kredytu na zakup nieruchomości.

W takiej sytuacji umowa ulega rozwiązaniu z dniem doręczenia drugiej stronie pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia.

1 comment for “Jak rozwiązać umowę?

  1. 30 października 2017 at 1:44 pm

    Super blog, można wiele się dowiedzieć i być blisko prawa :)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *