Czas na StartUp!

Prowadzisz własny biznes i potrzebujesz jednoznacznych odpowiedzi? Zapraszamy do lektury bloga i kontaktu z nami!

Jak prawidłowo oznaczać strony na umowie?

 

business-1320058_1280

Umowy zawierane są praktycznie przez przedsiębiorców (i nie tylko) każdego dnia. Niektóre z nich przybierają postać niesformalizowaną – mogą to być umowy ustne (tak, umowy ustne również są ważne i wiążące strony). Zawarcie umowy znajduje wówczas odzwierciedlenie w wystawionych przez strony dokumentach, np. faktura VAT/ rachunek, korespondencja mailowa itp. Z drugiej strony w obrocie pozostają umowy stron zawierane w formie pisemnej, które w sposób szczegółowy regulują praw i obowiązki stron oraz wszelkie inne, istotne z punktu widzenia stron, kwestie.

Należy jednak zadbać o warunki formalne, aby zawierana umowa była ważna. Na co wobec tego zwracać uwagę? W pierwszej kolejności konieczne jest prawidłowe oznaczenie stron na umowie, aby nie pojawiły się wątpliwości, z kim zawieramy umowę.

Osoba fizyczna
Przy oznaczeniu jednoosobowej działalności gospodarczej należy pamiętać, iż stroną takiej umowy zawsze pozostaje osoba, która ją prowadzi (dlatego umowa nie jest zawierana np. pomiędzy Kwiatki Pachnące Julita Nowak a Ozdoby florystyczne Justyna Kowalska tylko odpowiednio pomiędzy Julitą Nowak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kwiatki Pachnące Julita Nowak a Justyną Kowalską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Ozdoby florystyczne Justyna Kowalska).
W przypadku zawierania umowy z konsumentami należy pamiętać o podaniu miejsca zamieszkania i numeru PESEL. Miejsce zamieszkania może okazać się istotne w przypadku zaistnienia sporu i konieczności ustalenia właściwości miejscowej sądu, przed którym będziemy dochodzić swoich praw. Z kolei PESEL umożliwi prawidłową identyfikację osoby, która była naszym kontrahentem, co również stanowi wymóg formalny kierowanego do sądu pozwu.

Przykładowe oznaczenie przedsiębiorcy:
[imię i nazwisko], prowadzący działalność gospodarczą pod firmą [firma] z siedzibą w [miejscowość], adres: [pełen adres], posiadający numer REGON [REGON], NIP [numer identyfikacji podatkowej].

Należy również pamiętać, iż osobowości prawnej nie ma spółka cywilna. Nie może ona również zaciągać zobowiązań – w rzeczywistości stroną wszelkich zawieranych przez spółkę cywilną umów są jej wspólnicy, którzy posiadają odrębne wpisy do ewidencji działalności gospodarczej. To na nich ciąży odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie umowy. Spółka cywilna nie ma własnej firmy, a wyłącznie nazwę.

Przykładowe oznaczenie spółki cywilnej:
[imię i nazwisko], prowadzący działalność gospodarczą pod firmą [firma] z siedzibą w [miejscowość], adres: [pełen adres], posiadający numer REGON [REGON], NIP [numer identyfikacji podatkowej],
[imię i nazwisko], prowadzący działalność gospodarczą pod firmą [firma] z siedzibą w [miejscowość], adres: [pełen adres], posiadający numer REGON [REGON], NIP [numer identyfikacji podatkowej],
– prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą [nazwa].

Spółka jawna
Prawo reprezentacji spółki jawnej ma każdy ze wspólników, który może je wykonywać samodzielnie. W umowie spółki można ograniczyć prawo wspólnika do reprezentowania spółki, a także pozbawić go w całości takiego prawa. Należy jednak pamiętać, iż postanowienia takie nie będą skuteczne wobec osób trzecich (jeżeli wspólnik pozbawiony prawa reprezentacji zawrze umowę z osobą trzecią umowa taka jest ważna i wiąże spółkę, a wspólnik podlega odpowiedzialności odszkodowawczej wobec spółki).

Przykładowe oznaczenie spółki jawnej:
[xxx] Spółka jawna z siedzibą w [miejscowość], adres: [adres], wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w [oznaczyć Sąd Rejonowy] pod numerem [numer KRS], NIP [numer identyfikacji podatkowej], REGON [REGON], reprezentowana przez:
xxxx – wspólnika

Spółka partnerska
W spółce partnerskiej, podobnie jak w spółce jawnej prawo reprezentacji przysługuje każdemu partnerowi samodzielnie, chyba że umowa stanowi inaczej. Warto również wiedzieć, iż w ramach spółki partnerskiej dopuszczalne jest powołanie zarządu do reprezentacji spółki.

Przykładowe oznaczenie spółki partnerskiej:
[xxx] Spółka partnerska z siedzibą w [miejscowość], adres: [adres], wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w [oznaczyć Sąd Rejonowy] pod numerem [numer KRS], NIP [numer identyfikacji podatkowej], REGON [REGON], reprezentowana przez:
xxx – Prezesa Zarządu

Spółka komandytowa
Spółka komandytowa charakteryzuje się tym, iż składa się z komplementariuszy i co najmniej jednego komandytariusza, który ponosi ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Prawo reprezentacji spółki przysługuje wyłącznie komplementariuszom, a komandytariusze mogą działać wyłącznie jako pełnomocnicy (powinno w takim wypadku załączyć do umowy swoje pełnomocnictwo, aby nie było wątpliwości co do zakresu ich umocowania).

Przykładowe oznaczenie spółki komandytowej:
[xxx] Spółka komandytowa z siedzibą w [miejscowość], adres: [adres], wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w [oznaczyć Sąd Rejonowy] pod numerem [numer KRS], NIP [numer identyfikacji podatkowej], REGON [REGON], reprezentowana przez:
xxx – komplementariusza

Spółka komandytowo – akcyjna
Podobny sposób reprezentacji jak w spółce komandytowej występuje w spółce komandytowo – akcyjnej. Prawo do reprezentowania spółki posiadają wyłącznie komplementariusze, o ile nie zostali pozbawieni prawa reprezentacji. Akcjonariusze mogą reprezentować spółkę wyłącznie jako pełnomocnicy, co powinno zostać wyraźnie zaznaczone w treści umowy wraz z załączeniem umocowania.

Przykładowe oznaczenie spółki komandytowo – akcyjnej:
[xxx] S.K.A. z siedzibą w [miejscowość], adres: [adres], wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w [oznaczyć Sąd Rejonowy] pod numerem [numer KRS], NIP [numer identyfikacji podatkowej], REGON [REGON], reprezentowana przez:
xxx – komplementariusza

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Prawo do reprezentacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przysługuje zarządowi spółki, który może być jednoosobowy lub wieloosobowy. W przypadku zarządu wieloosobowego o sposobie reprezentacji decyduje umowa spółki. Jeżeli brak w niej postanowień w tym przedmiocie spółkę wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Przykładowe oznaczenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:
[xxx] Sp. z o.o. z siedzibą w [miejscowość], adres: [adres], wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w [oznaczyć Sąd Rejonowy] pod numerem [numer KRS], kapitał zakładowy [wartość], NIP [numer identyfikacji podatkowej], REGON [REGON], reprezentowana przez:
xxx – Prezesa Zarządu
xxx – Członka Zarządu

Spółka akcyjna
Spółkę akcyjną reprezentuje zarząd składający się z jednego albo większej liczby członków. W przypadku zarządu wieloosobowego sposób reprezentacji określa statut, a w razie braku regulacji w tym przedmiocie wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Przykładowe oznaczenie spółki akcyjnej:
[xxx] S.A. z siedzibą w [miejscowość], adres: [adres], wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w [oznaczyć Sąd Rejonowy] pod numerem [numer KRS], NIP [numer identyfikacji podatkowej], wysokość wpłaconego kapitału [wartość], REGON [REGON], reprezentowana przez:
xxx – Prezesa Zarządu

Czy Wasze umowy zawierają poprawne oznaczenie stron? A może pojawiły się jakieś błędy?

8 comments for “Jak prawidłowo oznaczać strony na umowie?

 1. 22 czerwca 2016 at 2:14 pm

  Dzieki za wpis. A Panstwo są z Krakowa?

  • Karolina Gorczyca
   22 czerwca 2016 at 2:27 pm

   Tak, jesteśmy z Krakowa. Zapraszamy do kontaktu :)

 2. Nowicjusz
  29 sierpnia 2016 at 9:14 pm

  Bardzo pomocny wpis. Przy reprezentacji w spółce akcyjnej omyłkowo wkradł się komplementariusz :) pozdrawiam

  • 29 sierpnia 2016 at 9:24 pm

   Dziękujemy za uwagę :) oczywiście omyłka została szybko poprawiona :)

 3. Krzysztof Janyst
  5 lipca 2017 at 7:31 pm

  Czy w umowie gdzie jedną ze stron jest spólka z o.o. należy koniecznie wpisać po danych spółki: „reprezentowaną przez … XYZ”?

  • 6 lipca 2017 at 8:03 am

   Dla zabezpieczenia swoich interesów należy wpisać reprezentanta spółki, żeby nie było wątpliwości, czy osoba, która podpisuje umowę jest do tego uprawniona. Brak takich danych może w przyszłości doprowadzić do sytuacji, kiedy spółka będzie kwestionowała to, że jest związana umową, bo nie podpisała jej umocowana do tego osoba.

 4. Andrzej
  14 grudnia 2017 at 5:46 pm

  Co w przypadku gdy umowa jest podpisana na spółkę, podany jest jej Regon, NIP jednak zachowana jest forma typowa dla działalności gospodarczej? Tj. imię Nazwisko prowadzący działalność gospodarcza Nazwa NIP Regon?

  • 4 kwietnia 2018 at 8:28 pm

   Konieczna jest analiza całej umowy i okoliczności zawarcia w celu stwierdzenia, z kim faktycznie zawarto umowę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *