Czas na StartUp!

Prowadzisz własny biznes i potrzebujesz jednoznacznych odpowiedzi? Zapraszamy do lektury bloga i kontaktu z nami!

Jak odwołać się od decyzji administracyjnej?

books-320647_1280

 

Decyzje administracyjne towarzyszą nam zarówno w życiu prywatnym, jak również w prowadzonej działalności gospodarczej. Czasami odzwierciedlają nasze oczekiwania, ale czasami ich treść narusza nasze prawa. Jak wobec tego się bronić? Konieczne jest odwołanie się od niekorzystnej dla nas decyzji administracyjnej. Dzisiaj przedstawiamy parę wskazówek jak to zrobić.

 

Wymogi formalne

Przygotowując odwołanie od decyzji konieczne jest wskazanie:

  • osoby, od której pochodzi odwołanie (czyli osoby skarżącej daną decyzję);
  • adresu osoby, od której pochodzi odwołanie;
  • treści żądania zawartego w odwołaniu (czyli o co wnosimy);
  • podpis osoby składającej odwołanie.

Odwołanie nie musi zawierać szczegółowego uzasadnienia – wystarczające będzie, jeśli z treści odwołania będzie wynikało, że strona jest niezadowolona z treści decyzji. Warto jednak zaznaczyć, iż  dzięki szczegółowemu uzasadnieniu organ odwoławczy może w sposób pełny zapoznać się z naszym stanowiskiem, co może ułatwić uzyskanie korzystnej decyzji w II instancji.

Należy również pamiętać, aby szczegółowo oznaczyć w treści żądania decyzję, od której wnosimy odwołanie (np. „odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 2015 roku wydanej w sprawie prowadzonej pod znakiem GB.5663.1.2015”). Następnie konieczne jest również wskazanie, jakiego rozstrzygnięcia oczekujemy od organu odwoławczego. Można w tym względzie sporządzić następujące wnioski:

  • o uchylenie zaskarżonej decyzji i orzeczenie w tym zakresie co do istoty sprawy przez organ odwoławczy w sposób żądany przez skarżącego (organ II instancji rozpoznaje w takim wypadku sprawę od początku, dokonuje własnej oceny zebranego materiału dowodowego i wydaje na tej podstawie decyzję);
  • o uchylenie zaskarżonej decyzji i umorzenie w tym zakresie postępowania administracyjnego prowadzonego w pierwszej instancji (z różnych względów można dojść do przekonania, iż postępowanie stało się bezprzedmiotowe lub w ogóle nie powinno być prowadzone – w takim wypadku postępowanie do powinno zostać umorzone);
  • uchylenie zaskarżonej decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji;
  • uchylenie zaskarżonej decyzji i zobowiązanie organu pierwszej instancji do wydania decyzji o określonej treści (ma to miejsce w przypadku, gdy decyzja musi zostać wydana na określonych blankietach urzędowych).

 

Opłata

Odwołania od decyzji administracyjnych co do zasady nie podlegają dodatkowym opłatom (ani skarbowym ani o charakterze administracyjnym). W przypadku, gdyby w konkretnej sprawie była jednak wymagana opłata, organ administracyjny ma obowiązek wezwać stronę do jej uzupełnienia. Dopiero brak uregulowania opłaty w wyznaczonym terminie może prowadzić do zwrotu lub pozostawienia odwołania bez rozpoznania. Organ administracyjny wydaje w tym przedmiocie postanowienie, na które przysługuje zażalenie, a następnie również skarga do sądu administracyjnego.

 

Kto może wnieść odwołanie od decyzji?

Podmiotem uprawnionym do wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej jest przede wszystkim strona postępowania administracyjnego. Oczywiście odwołanie takie może być również wniesione przez pełnomocnika, który działa w imieniu strony (więcej o pełnomocniku można przeczytać tutaj).

Warto również podkreślić, iż strona może odwołać się od decyzji administracyjnej niezależnie od tego, czy brała udział w postępowaniu czy nie (brak udziału w postępowaniu może w tym wypadku wynikać zarówno z woli strony, jak również na skutek błędu organu, który nie poinformował danej osoby o toczącym się postępowaniu).

Dodatkowo odwołanie mogą wnieść podmioty, które mogą działać na prawach strony w postępowaniu administracyjnym. Należą do nich organizacje społeczne, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka i inne podmioty, którym status ten został nadany na podstawie przepisów szczególnych.

 

Termin do wniesienia odwołania

Odwołanie od decyzji administracyjnej należy wnieść w terminie 14 dni od doręczenia (ogłoszenia) decyzji stronie. Termin ten obliczany jest zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego. W związku z tym przy obliczaniu terminu nie uwzględnia się dnia doręczenia (ogłoszenia) decyzji stronie, zaś koniec terminu następuje z upływem ostatniego (czternastego) dnia o godzinie 24:00.

Warto również pamiętać, iż na gruncie przepisów administracyjnych sobota uznawana jest za dzień wolny od pracy. Oznacza to, że jeżeli koniec terminu przypada na sobotę (jak również na inny świąteczny dzień) za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni.

 

Tryb wnoszenia odwołania

W postępowaniu administracyjnym przyjęto pośredni tryb wnoszenia odwołania. Oznacza to, że odwołanie kierujemy do organu II instancji jednak wnosimy (adresujemy) do organu I instancji, który wydał decyzję.

Przykład: Decyzja x została wydana przez Prezydenta Miasta Krakowa. Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie. Prawidłowo odwołanie powinno zawierać następujące oznaczenie: „Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa”. Odwołanie takie należy wysłać lub złożyć na dzienniku podawczym u Prezydenta Miasta Krakowa.

W postępowaniu administracyjnym przyjęto zasadę, iż skierowanie odwołania do organu niewłaściwego przez upływem terminu do wniesienia odwołania, powoduje, iż uznaje się, że to odwołanie zostało wniesione skutecznie. W konsekwencji odwołanie powinno zostać przekazane do organu właściwego.

Warto również wspomnieć, iż wniesienie odwołania powoduje niejako wstrzymanie wykonalności zaskarżonej decyzji. Zgodnie z regulacjami ogólnymi wykonalne są dopiero decyzje ostateczne. Jeżeli chcecie się uchronić przed negatywnymi skutkami nie zapomnijcie wobec tego o wniesieniu odwołania w terminie!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *