Czas na StartUp!

Prowadzisz własny biznes i potrzebujesz jednoznacznych odpowiedzi? Zapraszamy do lektury bloga i kontaktu z nami!

Firma z punktu widzenia prawa i jej ochrona

buildings-990502_640

Potocznie firma bardzo często używana jest jako zamiennik słowa „przedsiębiorstwo”. Mieć firmę to ni mniej ni więcej to samo co mieć spółkę, czy mieć własną działalność gospodarczą. W ujęciu prawnym rzecz ma się nieco inaczej – jak? O tym poniżej.

Firma w rozumieniu prawnym

Zgodnie z art. 432 § 1 k.c. przedsiębiorca działa pod firmą. Firma jest więc pewnym oznaczeniem przedsiębiorcy, jego nazwą, elementem pozwalającym na zidentyfikowanie go i odróżnienie spośród wszystkich innych przedsiębiorstw i przedsiębiorców. Firma jest jawna i podlega wpisowi w odpowiednim rejestrze prowadzonym dla danego typu działalności (np. do CEiDG w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych, czy KRS w przypadku spółek). Co za tym idzie, przedsiębiorca nie może firmy utrzymywać w tajemnicy, nie może też prowadzić działalności anonimowo.

Sensem istnienia firmy i jej ochrony prawnej jest m. in. ochrona zdolności odróżniającej. W obecnym stanie prawnym na tym samym rynku nie mogą istnieć dwie podobne do siebie firmy. Co więcej, firma wybrana przez danego przedsiębiorcę nie może wprowadzać w błąd ani konsumentów, ani innych przedsiębiorców co do przedmiotu działalności przedsiębiorstwa, miejsca jego działalności, źródeł zaopatrzenia czy np. materiałów wykorzystanych do stworzenia określonych rzeczy, wytwarzanych przez przedsiębiorstwo. Firma przedsiębiorcy nie może być zbyta, co oznacza, że przedsiębiorca bez względu na to czy jest osobą fizyczną, czy osobą prawną, nie może sprzedać ani darować firmy innej osobie. Oczywiście, przedsiębiorca może upoważnić innego przedsiębiorcę do korzystania ze swojej firmy (tak się dzieje np. w przypadku franczyzy), ale tylko jeżeli nie wprowadza to w błąd.

Firma osoby fizycznej

Poza wyrazem kreatywności przedsiębiorcy w jego oznaczeniu, czyli w firmie muszą znaleźć się także konieczne elementy wymagane przepisami prawa. I tak, zgodnie z art. 434 k.c. firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej zawsze elementem koniecznym jest imię i nazwisko osoby, która daną działalność prowadzi. Oprócz tego, możliwe jest także dodanie innych oznaczeń, np. pseudonimu, czy określeń wskazujących na rodzaj prowadzonej działalności (np. Jan Kowalski KOWAL Produkcja Pierogów). Rejestrem, w którym możliwe jest sprawdzenie firmy przedsiębiorcy, przedmiotu jego działalności, adresu i numerów NIP i REGON jest Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej dostępna tutaj.

Firma osoby prawnej

Firmą osoby prawnej jest jej nazwa. W przypadku osób prawnych w firmie konieczne jest poinformowanie w jakiej formie prawnej działa dany przedsiębiorca. Forma ta może być także podana w skrócie (np. sp. z o.o. czy S.A.). Firma osoby prawnej może także nawiązywać do przedmiotu działalności, siedziby czy innych oznaczeń. Warto pamiętać, że imię i nazwisko może być także umieszczone w firmie osoby prawnej, ale tylko wówczas, gdy ma to podkreślić związek danej osoby z danym przedsiębiorcą i wymaga pisemnej zgody osoby zainteresowanej.

W przypadku konkretnych spółek, oprócz oznaczenia formy prawnej prawo stawia następujące wymagania, co do oznaczenia firmy:

  • spółka cywilna: imiona i nazwiska wszystkich wspólników
  • spółka jawna: nazwisko lub nazwa przynajmniej jednego wspólnika
  • spółka partnerska: nazwisko przynajmniej jednego z partnerów
  • spółka komandytowa: nazwisko lub nazwa jednego lub kilku komplementariuszy
  • spółka komandytowo – akcyjna: nazwisko lub nazwa jednego lub kilku komplementariuszy

Spółki kapitałowe, czyli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna poza oznaczeniem formy prawnej mogą mieć postać dowolną.

Ochrona prawna firmy:

Prawo przedsiębiorcy do firmy podlega ochronie na różnych płaszczyznach. I tak, ochrony poszukiwać można w następujących obszarach prawa:

  • przepisy regulujące prawo do firmy (art. 431 k.c. i nast., zwłaszcza art. 4310 k.c.)
  • ochrona dóbr osobistych osoby fizycznej (art. 23 i 24 k.c.)
  • ochrona dóbr osobistych osoby prawnej i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (art. 23 i 24 w zw. z art. 43 k.c.)
  • przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (w szczególności art. 3, 5, 10 u.z.n.k.)
  • przepisy prawa karnego (np. art. 25 i 26 u.z.n.k., art. 286 k.k.)

W przypadku naruszenia prawa do firmy przedsiębiorca może żądać zaprzestania dalszych naruszeń, może także domagać się usunięcia skutków naruszenia, złożenia oświadczenia lub oświadczeń w odpowiedniej treści i formie (np. przeprosin na łamach prasy), naprawienia powstałej szkody majątkowej (np. poprzez zapłatę odszkodowania) lub wydania korzyści jakie naruszyciel uzyskał dzięki dokonanemu naruszeniu (np. dzięki temu, że wprowadził klientów w błąd, a tym samym znacznie zwiększył swoje obroty).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *