Czas na StartUp!

Prowadzisz własny biznes i potrzebujesz jednoznacznych odpowiedzi? Zapraszamy do lektury bloga i kontaktu z nami!

Domniemania w umowach prawnoautorskich

contract-945619_1280

Brak określenia w umowie niektórych kwestii rodzi określone konsekwencje w postaci domniemań, czyli takich twierdzeń, które z założenia traktujemy jak prawdziwe.  I tak, możemy rozróżnić następujące domniemania:

Domniemanie odpłatności umowy

 Jeżeli z umowy nie wynika, że przeniesienie autorskich praw majątkowych lub udzielenie licencji nastąpiło nieodpłatnie, twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia. (art. 41 ust. 1 pr. aut.).

Z powyższej regulacji wynika, iż w sytuacji, gdy strony nie wskażą wprost w umowie, że przeniesienie autorskich praw majątkowych lub udzielenie licencji nie nastąpiło nieodpłatnie, twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia za przeniesienie prawa (tu albo autorskiego prawa majątkowego, albo prawa do korzystania w postaci licencji).

Domniemanie udzielenia licencji

W braku wyraźnego postanowienia o przeniesieniu prawa, uważa się, że twórca udzielił licencji. (art. 65 pr. aut.)

Brak jednoznacznego określenia czy umowa obejmuje przeniesienie autorskich praw majątkowych czy udzielenie licencji przyjmuje się, że dochodzi do udzielenia licencji.

Domniemanie zakazu udzielania sublicencji

Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, licencjobiorca nie może upoważnić innej osoby do korzystania z utworu w zakresie uzyskanej licencji. (art. 67 ust. 3 pr. aut.)

Możliwość udzielania licencji przez licencjobiorcę musi zostać przewidziana w umowie, w przeciwnym bowiem razie przyjmuje się, że licencjobiorca nie może udzielać dalszych licencji, tzw. sublicencji, bez zgody licencjodawcy.

Domniemanie, że udzielona licencja jest licencją niewyłączną

Jeżeli umowa nie zastrzega wyłączności korzystania z utworu w określony sposób (licencja wyłączna), udzielenie licencji nie ogranicza udzielenia przez twórcę upoważnienia innym osobom do korzystania z utworu na tym samym polu eksploatacji (licencja niewyłączna).  (art. 67 ust. 2 pr. aut.)

Jeżeli umowa nie określa wprost, że licencjobiorca posiada wyłączne prawo do korzystania z utworu na wskazanych w umowie polach eksploatacji, przyjmuje się, że twórca ma prawo udzielania licencji obejmujących te same pola eksploatacji także na rzecz innych podmiotów. Po udzieleniu takiej licencji podmioty te mają również prawo do korzystania z utworu w określonym zakresie.

UWAGA!

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. (art. 53 pr. aut.)

Umowa licencyjna wyłączna wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. (art. 67 ust. 5 pr. aut.)

 co oznacza, że ustna umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe jest umową nieważną i nie wywołuje skutków prawnych pomiędzy stronami. Zarówno udzielenie licencji wyłącznej, jak i przeniesienie autorskich praw majątkowych wymagają formy pisemnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *