Czas na StartUp!

Prowadzisz własny biznes i potrzebujesz jednoznacznych odpowiedzi? Zapraszamy do lektury bloga i kontaktu z nami!

Czym są pola eksploatacji i jak je określić w umowie?

copyright-389901_640

W umowach dotyczących przeniesienia praw autorskich lub udzielenia licencji każdorazowo elementem koniecznym jest określenie pól eksploatacji. Dla obu stron umowy – zarówno zamawiającego, jak i twórcy istotne jest by pola te określić maksymalnie precyzyjnie, co pozwoli na uniknięcie ewentualnych wątpliwości i konfliktów przy wykonywaniu umowy. Czym są pola eksploatacji i jak się nimi posługiwać w umowie? O tym poniżej.

Pola eksploatacji to inaczej mówiąc sposób w jaki można korzystać z danego utworu. Przykładowe pola eksploatacji wymienia art. 50 pr. aut.:

„Odrębne pola eksploatacji stanowią w szczególności:
1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.“

Przykłady obecne w codziennym życiu pozwalające dużo łatwiej zrozumieć istotę w/w pól eksploatacji:

  • wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu: drukowanie książki lub wydawanie ebooka
  • wprowadzanie do obrotu: sprzedaż obrazu
  • publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym: publikacja artykułu w Internecie

W umowach prawnoautorskich konieczne jest określenie pól eksploatacji, czyli obszarów, w których nabywca autorskich praw majątkowych lub licencjobiorca będzie mógł korzystać z danego utworu.
W przypadku braku wskazania określonego pola lub jego pominięcia przyjmuje się, iż nabywca autorskich praw majątkowych lub licencjobiorca nie może korzystać z utworu w sposób w umowie nie określony.


UWAGA!
Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych i umowa licencyjna obejmuje tylko pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione i może dotyczyć tylko pól eksploatacji znanych w chwili jej zawarcia (art. 41 ust. 2 i 4 pr. Aut.).

Pamiętać również należy, że umowa w zakresie, w którym dotyczy wszystkich utworów, bądź też wszystkich utworów określonego rodzaju tego samego twórcy majątkowych powstać w przyszłości jest nieważna z mocy prawa. I tak np. autor kryminałów nie może zawrzeć umowy co do wszystkich książek, jakie napisze w przyszłości.


Przykładowe postanowienie umowne dość szeroko określające pola eksploatacji w umowie prawnoautorskiej:

„Twórca, z chwilą zapłaty wynagrodzenia przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do Dzieła określonego w § 1 umowy we wszelkich formach i zakresach eksploatacji znanych w chwili podpisywania umowy, w szczególności na następujących polach eksploatacji: 

  1. utrwalania jakąkolwiek techniką, niezależnie od systemu, formatu i standardu na wszelkich nośnikach, w szczególności audiowizualnych, na kasetach wideo, na dysku komputerowym, DVD, na taśmie magnetycznej, na kliszy fotograficznej, płycie analogowej, płycie kompaktowej, na CD, VCD, CD Rom na plikach MP3, na dysku typu pendrive;
  2. zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w szczególności światłoczułą, magnetyczną, audiowizualną, cyfrową (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku), optyczną, drukarską w dowolnej formie, techniką zapisu komputerowego,  
  3. eksploatacji w całości lub we fragmentach w sieci on-line, w tym wprowadzania do pamięci komputera i/lub  rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w Internecie i/lub udostępnianie w postaci cyfrowej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów, 
  4. udostępniania, rozpowszechniania Dzieła lub jego części w sposób inny niż określony powyżej poprzez publiczne wystawienie, wykorzystanie w celach reklamowych, promocyjnych, marketingowych, informacyjnych i handlowych, wyświetlenie, publikowanie, publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, (m.in. w Internecie, oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych, m.in. DSL/ADSL),
  5. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór został utrwalony – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy utworów lub oryginału”. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *