Czas na StartUp!

Prowadzisz własny biznes i potrzebujesz jednoznacznych odpowiedzi? Zapraszamy do lektury bloga i kontaktu z nami!

Co zrobić gdy kontrahent nie płaci – cz. 2 (postępowanie sądowe)

GiToybvd7Pv_yRO5vDkvEvGMiBWe1YSxsXpAcgbzNtQ

Po wykonaniu usługi lub sprzedaży towaru, po wystawieniu faktury i po upływie wyznaczonego w niej terminu wysyłasz wezwanie do zapłaty. O tym jak je przygotować i co powinno znaleźć się w jego treści pisałam już tutaj. Dni mijają, a przelewu nadal brak. Mija także i termin wskazany w wezwaniu do zapłaty. Co robić dalej? O tym poniżej.

Po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty przychodzi czas na podjęcie bardziej stanowczych kroków. Kolejnym etapem jest wniesienie pozwu do sądu. Tu z całą pewnością warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Przy tym jednak warto też znać podstawy i zasady postępowania przed sądem w sprawach o zapłatę.

Jaki sąd?

W sprawach o zapłatę tryb postępowania i właściwość sądu uzależniona jest od wysokości dochodzonej kwoty. Wnosząc sprawę do sądu warto pamiętać o następujących rzeczach:

Kwotą rozgraniczającą czy pozew należy wnieść do sądu rejonowego, czy do sądu okręgowego jest 75.000,00 zł. Zgodnie z treścią art. 17 pkt 4 k.p.c. do właściwości sądu okręgowego należą sprawy o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania, o ustanowienie rozdzielności majątkowej, o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oraz spraw rozpoznawanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Co za tym idzie, do kwoty 75.000 zł pozew składamy do sądu rejonowego, powyżej tej kwoty – do sądu okręgowego.

Gdzie ten sąd?

Właściwość miejscowa sądu określana jest także przepisami kodeksu cywilnego – zgodnie z zasadą ogólną powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania (art. 27 § 1 k.p.c.), w przypadku zaś osób prawnych lub innych podmiotów niebędących osobą fizyczną powództwo wytacza się według miejsca ich siedziby (art. 30 k.p.c.).

Przepisy kodeksowe w sprawach przeciwko przedsiębiorcy, a także w sporach wynikających z umów dają nam także możliwość skorzystania z właściwości przemiennej. Oznacza to, że według wyboru powoda (czyli tutaj osoby dochodzącej zapłaty) pozew może być wniesiony albo zgodnie z zasadami właściwości ogólnej wskazanymi wyżej, albo zgodnie z zasadami wskazanymi w przepisach dotyczących właściwości przemiennej. I tak, zgodnie z art. 33 k.p.c. powództwo o roszczenie majątkowe przeciwko przedsiębiorcy można wytoczyć przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład główny lub oddział, jeżeli roszczenie pozostaje w związku z działalnością tego zakładu lub oddziału.

W przypadku sporów wynikających z umów z pomocą przychodzi art. 34 k.p.c., który stanowi, że: „powództwo o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, a także o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy można wytoczyć przed sąd miejsca jej wykonania”. W razie wątpliwości miejsce wykonania umowy powinno być stwierdzone dokumentem, stąd też w praktyce bardzo często stosuje się jednoznaczne określenie właściwości sądowej w końcowych zapisach umowy.

Który wydział sądu?

Kierując pozew do sądu należy także określić wydział rozpatrujący daną sprawę. I tak, pozew przeciwko osobom fizycznym rozpatrywany będzie przez wydział cywilny, w przypadku zaś gdy pozwanym jest przedsiębiorca (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osobą prawna lub inna jednostka) pozew rozpatrywać będzie wydział gospodarczy.

Co powinno znaleźć się w pozwie?

Pisząc pozew należy wskazać wszystkie wymagane przepisami k.p.c. elementy. I tak poza elementami formalnymi właściwymi dla każdego rodzaju pisma takimi jak oznaczenie sądu, rodzaju pisma, treści wniosku lub oświadczenia, podpisu i załączników, należy także wskazać precyzyjnie adresy stron, nr PESEL, NIP lub KRS powoda, treść żądania, wartość przedmiotu sporu oraz twierdzenia i dowody na poparcie naszego stanowiska. Taki pozew wraz z załącznikami oraz dowodem uiszczenia opłaty sądowej wysyłamy do sądu w dwóch egzemplarzach i czekamy na nadanie biegu sprawie.

W jakim trybie przeprowadzone zostanie postępowanie?

Postępowanie sądowe w sprawie o zapłatę może zostać przeprowadzone w różnych trybach, tj.:

  • zwykłym

  • uproszczonym

  • upominawczym

  • nakazowym

  • elektronicznym postępowaniu upominawczym

W kontekście w/w rodzajów warto pamiętać, że postępowanie uproszczone jest właściwe w sprawach wynikających z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10.000,00 zł. W przypadkach tego typu spraw tryb uproszczony jest trybem obligatoryjnym. W przypadku tego trybu pozew składamy na formularzu urzędowym dostępnym tutaj.

Wybór trybu nakazowego lub elektronicznego postępowania upominawczego należy do powoda. W przypadku pierwszego konieczne jest złożenie stosownego wniosku w pozwie i spełnienie ustawowych przesłanek, w drugim zaś – złożenie pozwu w formie elektronicznej przez stronę internetową e-sądu. Sprawa w trybie zwykłym upominawczym lub uproszczonym rozpatrywana jest niezależnie od wniosku powoda dotyczącego rozpoznania w tym trybie – o rozpoznaniu sprawy w trybie zwykłym lub upominawczym decyduje sąd,  tryb uproszczony jest zaś obligatoryjny, gdy roszczenia wynikają z umów, a ich wartość nie przekracza 10.000,00 zł lub o zapłatę czynszu i opłat obciążających najemcę bez względu na wartość przedmiotu sporu.

Wyrok czy nakaz zapłaty?

Rozstrzygając sprawę w trybie zwykłym sąd wydaje wyrok, w którym zasądza zapłatę, w przypadku pozostałych trybów sąd wydaje nakaz zapłaty. Nakaz zapłaty to forma orzeczenia sądowego wydana na posiedzeniu niejawnym, w którym nie biorą udziału strony. Nakaz wydawany jest w oparciu o treść żądania pozwu oraz załączone do niego dokumenty. Oczywiście, od takiego rozstrzygnięcia pozwany może się odwołać czy to w formie zarzutów, czy sprzeciwu lub apelacji – forma odwołania zależy od trybu, w którym rozpatrywana była sprawa.

Po zakończeniu postępowania sądowego i uzyskaniu korzystnego dla siebie rozstrzygnięcia powinniśmy otrzymać także zapłatę od naszego kontrahenta. W przypadku dalszej jego bierności następnym krokiem celem zaspokojenia roszczeń jest złożenie wniosku do komornika, celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

W następnej części – koszty i opłaty związane z dochodzeniem roszczeń w postępowaniu sądowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *