Czas na StartUp!

Prowadzisz własny biznes i potrzebujesz jednoznacznych odpowiedzi? Zapraszamy do lektury bloga i kontaktu z nami!

Co to jest tajemnica przedsiębiorstwa i jak ją chronić?

confidential-264516_640

Niemal każdy przedsiębiorca prowadząc własny biznes posiada informacje, które chce chronić w sposób szczególny, a które związane są z zasadami funkcjonowania jego przedsiębiorstwa. Dlaczego jest lepszy od konkurenta? Dlaczego jego produkt jest lepszy, tańszy, bardziej skuteczny? Jak kształtuje się marża za sprzedawane produkty? Jakie know-how zapewnia sukces w branży? Żadnej z tych informacji nie ujawnia konkurencji. Czy jednak każda taka informacja może być uznana za tajemnicę przedsiębiorstwa? O tym poniżej.

Tajemnica przedsiębiorstwa zdefiniowana została w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z treścią art. 11 ust. 4 u.z.n.k. „Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności”. Co z tego wynika?

Nie każda informacja

Objęte ochroną ustawową są informacje o bardzo różnym charakterze – zarówno techniczne i technologiczne, ale też związane ze sposobem funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego organizacją. Wskazany w ustawie katalog jest katalogiem otwartym i ma charakter wyłącznie przykładowy. Wśród informacji będących tajemnicą przedsiębiorstwa można wskazać np. aktywa i pasywa oferentów, dochód i zyski, koszty działalności, straty, zobowiązania finansowe, wielkość sprzedaży, źródła zaopatrzenia, dane kontrahentów, plany rozwoju działalności. Ważne jest by informacje te posiadały wartość gospodarczą i aby przedsiębiorca podjął kroki do zachowania ich w poufności.

Informacja będąca tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być łatwo dostępna dla osób postronnych, ale nie oznacza to, by miała być znana tylko jednej osobie. Istotnym jest tu, by przedsiębiorca kontrolował liczbę i charakter osób, którym udzielił dostępu do chronionych danych. Pamiętać przy tym należy, że ujawnienie informacji np. o nowym produkcie wśród ograniczonej liczby kontrahentów, będących grupą docelową danego przedsiębiorcy nie niweczy poufności informacji.

Środki ochrony

Warunkiem koniecznym dla uznania informacji za tajemnicę przedsiębiorstwa jest to, aby zostały podjęte działania zapewniające poufność, chroniące informację przed dostępem osób trzecich, w tym przede wszystkim konkurentów. Ustawodawca nie precyzuje jednak jakiego rodzaju mają być te działania, tym bardziej, że mogą być one różne – zależnie od charakteru i rodzaju wykonywanej działalności. Dość powszechną praktyką jest obecnie zawieranie klauzuli poufności, zarówno w umowach o pracę, jak i w kontraktach handlowych. Za działania niezbędne w celu zachowania informacji w poufności można też uznać ograniczenie dostępu do pomieszczeń, czy nośników, na których znajdują się informacje chronione.

Kto jest zobowiązany do zachowania tajemnicy?

Wśród podmiotów zobowiązanych do zachowania tajemnicy ustawa wskazuje pracowników w rozumieniu prawa pracy, ale też inne osoby „świadczące pracę” na podstawie innych umów oraz osoby, które świadczą podobne usługi na rzecz dysponenta tajemnicy. Zobowiązaniem do zachowania tajemnicy objęte zostały także osoby, które co prawda nie zostały bezpośrednio zobowiązane przez przedsiębiorcę do zachowania tajemnicy, ale weszli w posiadanie cudzych informacji poufnych, wiedząc, iż są to informacje niejawne. Ustawa chroni przy tym przed odpowiedzialnością osoby, które weszły w posiadanie informacji w przekonaniu, że nabywają ją od osoby uprawnionej do dysponowania, czyli tzw. nabywców w dobrej wierze.

Gdy ktoś wyjawi tajemnicę

Aby zarzucić popełnienie czynu nieuczciwej konkurencji konieczne jest wykazanie, że ktoś przekazał, wyjawił lub wykorzystał informacje poufne. Co istotne, dla przyjęcia odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych wystarczające jest, że takie działanie zagraża interesom przedsiębiorcy – nie musi ich faktycznie naruszać. Dodatkowo, nie jest wymagane aby uprawniony korzystał z danej informacji bądź rozwiązań, które objęte są tajemnicą.

Popełnienie czynu nieuczciwej konkurencji polegające na przekazaniu, wyjawieniu lub wykorzystaniu cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa prowadzić może do odpowiedzialności cywilnej ujawniającego. I tak, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony może żądać:

  • Zaniechania niedozwolonych działań;
  • Usunięcia skutków niedozwolonych działań;
  • Złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;
  • Naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych;
  • Wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych;
  • Zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej, na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego – jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.

Dodatkowo, wyjawienie tajemnicy prowadzić może również do odpowiedzialności karnej naruszyciela – w sytuacji, gdy takie wyjawienie wyrządza poważną szkodę przedsiębiorcy, a naruszyciel wyjawia informację wbrew ciążącemu na nim w stosunku do przedsiębiorcy obowiązkowi. Odpowiedzialności karnej podlega także osoba, która uzyskała bezprawnie informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa i ujawniła ją innej osobie lub wykorzystała we własnej działalności gospodarczej.

1 comment for “Co to jest tajemnica przedsiębiorstwa i jak ją chronić?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *