Czas na StartUp!

Prowadzisz własny biznes i potrzebujesz jednoznacznych odpowiedzi? Zapraszamy do lektury bloga i kontaktu z nami!

Bo przedsiębiorca powinien poinformować konsumenta… Cz. 2 – umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość

W poprzednim wpisie zajmowaliśmy się obowiązkami przedsiębiorcy wobec konsumenta w przypadku zawierania umowy tzw. tradycyjnej. Dzisiaj zostaną omówione obowiązki przedsiębiorców zawierających umowy z konsumentami na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorco poinformuj!

Obowiązki dla przedsiębiorcy zawierającego umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w znacznym stopniu są zbliżone do tych, które ciążą na przedsiębiorcach zawierających z konsumentami umowy tradycyjne. Ich obowiązek informacyjny został jednak rozszerzony na podanie konsumentowi dodatkowych danych i informacji.

Podstawowe informacje

Podobnie jak w przypadku umów tradycyjnych, przedsiębiorca poinformować konsumenta o:

głównych cechach świadczenia. Przedsiębiorca powinien określić wyraźnie na czym polega jego świadczenie (przeniesienie własności rzeczy, oddanie rzeczy do korzystania, wykonanie usługi) oraz wskazać jego cechy.

sposobie porozumiewania się z konsumentem. Przykładowo: drogą pocztową, telefoniczną, poczty elektronicznej, faxem.

swoich danych identyfikujących.

łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami. Przedsiębiorca powinien poinformować konsumenta o łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane. W razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę – także łącznych miesięcznych płatności.

sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę. Przedsiębiorca ma obowiązek określić sposób spełnienia świadczenia (np. czy nastąpi to jednorazowo czy w częściach, czy periodycznie). Świadczenie może mieć charakter jednorazowy lub ciągły (np. hosting). Sposób spełnienia świadczenia określany jest przez oznaczenie miejsca spełnienia świadczenia.

Dodatkowo, przedsiębiorca powinien oznaczyć termin, w którym nastąpi spełnienie świadczenia. Może to być oznaczenie konkretnej daty (np. 12 maja 2015 roku), okresu (np. 2 tygodnie od zawarcia umowy) lub wskazanie zdarzenia, do czasu którego świadczenie powinno zostać spełnione (np. do Świąt Wielkanocnych 2015 roku).

procedurze rozpatrywania reklamacji. Przedsiębiorca ma obowiązek poinformowania o przebiegu postępowania reklamacyjnego. Przykładowo: w jaki sposób ma nastąpić odesłanie towaru, formy kontaktu z przedsiębiorcą w przypadku reklamacji. Należy przy tym pamiętać, że przedsiębiorca nie może oznaczyć innego terminu reklamacji niż wynikający z przepisów.

istnieniu i treści gwarancji. Jeżeli przedsiębiorca zamierza udzielić gwarancji jakości powinien poinformować konsumenta o obowiązkach gwaranta, uprawnieniach konsumenta, okresie gwarancji, terytorialnym zakresie gwarancji oraz o punktach wykonujących obowiązki gwaranta (np. naprawę).

treści usług posprzedażnych. Jeżeli przedsiębiorca oferuje jakieś usługi po sprzedaży, przykładowo związane z serwisem urządzenia, powinien od razu poinformować o tym konsumenta.

- czasie trwania umowy. Obowiązek ten dotyczy w szczególności umów, którychprzedmiotem jest świadczenie o charakterze ciągłym (np. najem) czy też świadczenie usług. Czas trwania umowy może być oznaczony datą (np. od 1 stycznia 2015 roku do 5 maja 2015 roku) lub okresem trwania umowy (np. 3 miesiące od zawarcia umowy).

- o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy. Obowiązek ten dotyczy umów zawieranych na czas nieoznaczony lub ulegających automatycznemu przedłużeniu. Sposobem wypowiedzenia umowy może być wypowiedzenie pisemne, ustne, mailowe itp. Dodatkowo konieczne jest wskazanie okoliczności, w których można złożyć takie wypowiedzenie (np. utrata zaufania, trudna sytuacja finansowa).

funkcjonalności treści cyfrowych oraz mających zastosowanie technicznych środkach ich ochrony.

mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem.

Dodatkowe informacje

Oprócz wyżej wymienionych informacji przedsiębiorcy zawierający z konsumentami umowy poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość zobowiązani są do przekazania dodatkowych informacji takich jak:

- adres składania reklamacji. Jeżeli adres, pod którym konsument może składać reklamacje jest inny niż adres, pod którym prowadzone jest przedsiębiorstwo, należy o tym konsumenta wyraźnie poinformować.

- opłaty za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz inne koszty. Przedsiębiorca informując konsumenta o wynagrodzeniu powinien pamiętać o wyraźnym poinformowaniu o dodatkowych opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach. Gdy nie można ustalić wysokości dodatkowych kosztów, przedsiębiorca powinien poinformować konsumenta o obowiązku ich uiszczenia.

- koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość. Przedsiębiorca ma obowiązek poinformowania konsumenta o kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość (telefonicznego, telefaksowego, internetowego), jeżeli koszty te są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się.

- sposobie i terminie zapłaty. Przedsiębiorca zawierający z konsumentem umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość powinien również określić sposób i termin zapłaty za świadczenie. Zapłata może nastąpić w formie pobrania (płatność przy odbiorze) lub przedpłaty (np. przelew bankowy, płatności bezpośrednie).

Termin zapłaty można określić poprzez wskazania dni (np. 7 dni od wystawienia faktury VAT), tygodniach (np. 2 tygodnie od wystawienia faktury VAT), miesiącach (np. 1 miesiąc od wystawienia faktury VAT). Termin można oznaczyć także poprzez wskazanie konkretnej daty (1 maja 2015 roku) lub opisowo (do pierwszego dnia Świąt Bożego Narodzenia).

- sposób i termin wykonania prawa odstąpienia.

- koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy.

- obowiązek zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów.

- brak prawa odstąpienia od umowy. Przedsiębiorca powinien poinformować konsumenta o przypadkach, kiedy nie będzie przysługiwało mu prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Okoliczności te zostały określone w art. 38 ustawy o prawach konsumenta. Szczegółowe omówienie tych przypadków zostanie zawarte w kolejnym wpisie.

Art. 38 Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 - obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.  Dostarczana konsumentowi rzecz powinna mieć typową jakość dla towarów tego rodzaju oraz jakiej konsument może się w rozsądnym zakresie spodziewać, biorąc pod uwagę ich charakter oraz informacje zawarte na etykiecie lub w reklamie.

Dodatkowo przedsiębiorca powinien poinformować konsumenta o swojej odpowiedzialności za dostarczenie rzeczy z wadami z co najmniej informacją, iż odpowiedzialność w tym zakresie została uregulowana w Kodeksie cywilnym.

- kodeks dobrych praktyk. Jest to zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich przestrzegania w odniesieniu do jednej lub większej liczby praktyk rynkowych. Jeżeli dany przedsiębiorca stosuje takie kodeksy powinien o tym poinformować konsumenta, wskazując mu równocześnie, w jaki sposób konsument może zapoznać się z ich treścią.

- minimalny czas trwania zobowiązań konsumenta. Jeżeli przedsiębiorca przewiduje minimalny okres umowy, w czasie którego konsument nie może wypowiedzieć umowy, powinien o tym wyraźnie poinformować konsumenta.

- kaucja lub inne gwarancje finansowe. Jeżeli do wykonania umowy konieczne jest zabezpieczenie przez złożenie kaucji lub udzielenie innych gwarancji finansowych przez konsumenta, należy go o tym poinformować. Gwarancją finansową może być wniesienie wadium, popisanie weksla, udzielenie gwarancji bankowej itp.). Informacja powinna zawierać wysokość zabezpieczenia i formę ich złożenia (gotówkowo/ bezgotówkowo). Przedsiębiorca powinien również dookreślić miejsce i termin złożenia kaucji lub  udzielenie innych gwarancji finansowych.

- pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów. Przedsiębiorca powinien poinformować konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur. Przykładowo organizacjami zajmującymi się polubownym rozstrzyganiem sporów są stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej, powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Termin przekazania informacji konsumentowi

Przedsiębiorca zawierając umowę z konsumentem poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość ma obowiązek przekazać wskazane powyżej informacje jeszcze przed zawarciem umowy.

Art. 12
1. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o:
1) głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;
2) swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;
3) adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą;
4) adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3;
5) łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę – także łącznych miesięcznych płatności;
6) kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się;
7) sposobie i terminie zapłaty;
8) sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;
9) sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy;
10) kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość – kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;
11) obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35, jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2;
12) braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 lub okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy;
13) obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad;
14) istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;
15) kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim;
16) czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu;
17) minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy;
18) wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy;
19) funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony;
20) mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć;
21) możliwości skorzystani z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.
2. Jeżeli umowa jest zawierana w imieniu innego przedsiębiorcy, należy podać dane, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, identyfikujące tego przedsiębiorcę.
3.W przypadku aukcji publicznej informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, mogą być zastąpione informacjami dotyczącymi organizatora aukcji.

Temat obowiązków przedsiębiorców wynikających z ustawy o prawach konsumenta będzie kontynuowany. Już dzisiaj zapraszam do zapoznania się z wpisami, które pojawią się wkrótce!

Stan prawny: 4 maja 2015  roku

Źródło:

Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827)

2 comments for “Bo przedsiębiorca powinien poinformować konsumenta… Cz. 2 – umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość

 1. 12 maja 2015 at 12:47 pm

  Wrócę tu na pewno jak będę zakładać własny sklep internetowy :)

  • Joanna Panek
   12 maja 2015 at 5:19 pm

   zapraszamy :)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *