Czas na StartUp!

Prowadzisz własny biznes i potrzebujesz jednoznacznych odpowiedzi? Zapraszamy do lektury bloga i kontaktu z nami!

8 faktów o gwarancji przy sprzedaży

www.pixabay.com

www.pixabay.com

 

Gwarancja i rękojmia stanowią odrębne uprawnienia dla kupujących. Często jednak są mylone. Ich rozróżnienie ma jednak istotne znaczenie dla skutku, jaki chcemy osiągnąć. Dlatego warto nauczyć się je rozróżniać i wiedzieć, czego można się domagać. Dzisiaj pod lupą gwarancja.

 

#1 Sprzedawca musi udzielić gwarancji

FAŁSZ: Tak naprawdę gwarancja rzadko udzielana jest przez sprzedawcę. Zdecydowanie częściej udzielana jest przez producenta. Podmiot taki nazywany jest gwarantem. Należy jednak pamiętać, iż udzielenie gwarancji nie jest w polskim porządku prawnym obligatoryjne. Co do zasady kupujący może korzystać z uprawnień przysługujących z tytułu rękojmi – gwarancja jest dodatkowym uprawnieniem.

 

#2 Gwarancja udzielana jest z mocy prawa

FAŁSZ: Gwarancja udzielana jest przez gwaranta w specjalnym oświadczeniu gwarancyjnym, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Oświadczenie gwarancyjne może zostać złożone w reklamie. Należy jednak pamiętać, że jeżeli nie została wyraźnie udzielona gwarancja, to nie możemy domniemywać jej istnienia z mocy prawa – w takim wypadku najczęściej kupującemu przysługują wyłącznie roszczenia z rękojmi.

 

#3 Uprawnienia z gwarancji są zawsze identyczne jak uprawnienia z rękojmi

FAŁSZ: W przypadku, gdy rzecz ma wady, a kupujący korzysta z rękojmi może żądać naprawy rzeczy, wymiany na nową, obniżenia ceny lub może odstąpić od umowy. Uprawnienia w gwarancji uregulowane są nieco odmiennie – należy pamiętać, iż tak naprawdę o zakresie zarówno uprawnień jak i obowiązków przesądza treść dokumentu gwarancyjnego. Przepisy jedynie wskazują na to, jakie przykładowe uprawnienia mogą wynikać z gwarancji. Mogą to być zwrot zapłaconej ceny, wymiana rzeczy bądź jej naprawa oraz zapewnienie innych usług.

 

#4 Gwarancja zawsze udzielana jest na 2 lata

FAŁSZ: Zasadą jest udzielanie gwarancji na 2 lata od wydania rzeczy. Jednak trzeba pamiętać, iż termin ten znajduje zastosowanie dopiero wówczas, gdy w dokumencie gwarancyjnym nie zastrzeżono odmiennie. W związku z tym należy wskazać, że gwarancja może zostać udzielona zarówno na okres krótszy niż 2 lata, jak również na okres dłuży.

 

#5 Korzystając z gwarancji można skorzystać z rękojmi

PRAWDA: Skorzystanie z gwarancji nie wyłącza uprawnień z rękojmi. Oznacza to, że  kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Należy przy tym zaznaczyć, że w razie wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

 

#6 Korzystający z gwarancji ma obowiązek dostarczenia rzeczy do określonego miejsca

PRAWDA: Przepisy wskazują, iż osoba, która wykonuje uprawnienia wynikające z gwarancji, powinien dostarczyć rzecz na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji lub do miejsca, w którym rzecz została wydana przy udzieleniu gwarancji, chyba że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady. Z tego względu, aby skorzystać z gwarancji, najczęściej trzeba będzie dostarczyć towar do sklepu, gdzie zakupiliśmy rzecz.

 

#7 Gwarant ma 14 dni na wykonanie swoich obowiązków

FAŁSZ: Zgodnie z przepisami gwarant zobowiązany jest do wykonania obowiązków wynikających z gwarancji w terminie, który wynika z treści dokumentu gwarancyjnego. Dlatego warto znać jego treść – może z niego wynikać, iż możemy się spodziewać odpowiedzi w terminie 7 dni, 15 dni, 30 dni, czy też 60 dni. Jeśli jednak w oświadczeniu gwarancyjnym nie zawarto terminu, w czasie którego gwarant powinien wywiązać się z umowy, powinno to nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni. Wskazany termin 14 dni jest więc w tym wypadku terminem maksymalnym – o ile to możliwe gwarant powinien wykonać obowiązki (naprawić rzecz, wymienić na nową itp.) szybciej.

 

#8 W określonych przypadkach okres gwarancji biegnie na nowo

PRAWDA:  Warto również zwrócić uwagę, że w przypadku dostarczenia kupującemu w ramach gwarancji nowej rzeczy wolnej od wad albo też zostaną dokonane istotne naprawy rzeczy objętej gwarancją to termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Co w przypadku, gdy wymieniona została część rzeczy? W takiej sytuacji termin gwarancji biegnie na nowo w odniesieniu wyłącznie do tych rzeczy, które zostały wymienione.

W innych wypadkach (np. niewielka naprawa) okres gwarancji wydłuża się o czas, w trakcie którego kupujący nie mógł korzystać z rzeczy.

 

 

Zachęcamy również do zapoznania się z wcześniejszym wpisem na naszym blogu dotyczącym różnicy pomiędzy gwarancją a rękojmią. Jego treść możecie znaleźć tutaj.

1 comment for “8 faktów o gwarancji przy sprzedaży

  1. 6 września 2016 at 8:57 pm

    Dziękuję za wyjaśnienie różnicy między gwarancją a rękojmią i za te wszystkie punkty, które są ważne z punktu widzenia konsumenta, ale i również sprzedawcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *