Czas na StartUp!

Prowadzisz własny biznes i potrzebujesz jednoznacznych odpowiedzi? Zapraszamy do lektury bloga i kontaktu z nami!

Monthly Archives: Kwiecień 2015

Jak długo jeszcze, czyli rzecz o przedawnieniu roszczeń

Upływ terminu przedawnienia powoduje sytuację, w której choć teoretycznie zobowiązani jesteśmy do zwrotu długu, zapłacenia rachunku, oddania pożyczki, to jednak możemy skutecznie i zgodnie z prawem takiej powinności nie spełnić. Podnosząc zarzut przedawnienia uwalniamy się niejako ze zobowiązania, odzyskujemy czyste konto i… możemy spać spokojnie. Jak to więc dokładnie jest z tym przedawnieniem? Główne zasady dotyczące przedawnienia roszczeń uregulowane są…

4 sytuacje, w których zawierana jest umowa poza lokalem przedsiębiorstwa

Przedsiębiorca podpisując umowę z kontrahentem ma znaczną dowolność w kształtowaniu jej treści i sposobu zawarcia. Umowa może być przykładowo zawarta w biurze u przedsiębiorcy, elektronicznie czy  u kontrahenta. Prawo zwraca szczególną uwagę na przypadki, gdy stroną umowy zawieranej z przedsiębiorcą jest konsument, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (definicja ta…

Utwór zależny a utwór inspirowany – czyli o prawnoautorskich granicach czerpania z cudzej twórczości

W całym bogatym dorobku nauki, kultury i sztuki niełatwo jest stworzyć utwór będący od początku do końca twórczością niezależną, pozbawioną wpływu utworów już istniejących. W praktyce większość powstających dzieł to utwory posiadające odniesienia cudzej twórczości, czerpiące z jej treści, stylu, czy pomysłów. Gdzie jednak kończy się niewinna inspiracja a zaczyna obwarowane przepisami prawa autorskiego przejmowanie treści z cudzego utworu? O tym poniżej.…

Bo przedsiębiorca powinien poinformować konsumenta… Cz. 1 – umowy tradycyjne

Prawo, zarówno europejskie jak i polskie, zmierza do coraz szerszego objęcia ochroną konsumentów, którzy często bywają nieporadni w relacjach z przedsiębiorcami. Efektem tego jest m.in. ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, która weszła w życie pod koniec ubiegłego roku. W tym wpisie poruszone zostały obowiązki wynikające dla przedsiębiorców zawierających z konsumentami umowy tradycyjne, czyli umowy określone…

Spółka cywilna – zagadnienia wstępne

Dosyć rozpowszechnionym sposobem prowadzenia działalności gospodarczej jest jej prowadzenie w ramach spółki cywilnej. Po zawarciu między wspólnikami umowy spółki cywilnej powstaje między nimi szczególny stosunek zobowiązaniowy, na podstawie którego mają oni dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Minimalny zakres tej umowy jest ponadto wyznaczony poprzez określenie sposobu działania każdego ze wspólników. Podstawowym działaniem, określonym już w ustawie, jest wniesienie do…

Przedsiębiorco! Pamiętaj o prawach konsumenta! – czyli kto powinien pamiętać o ustawie o prawach konsumenta

Pod koniec zeszłego roku weszła w życie nowa regulacja – ustawa z dnia 14 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Ustawa ta zastąpiła dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, a także ustawę z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za…

Swoboda umów i jej granice – czyli co wolno, a czego nie konstruując treść umowy?

Ustalając treść zobowiązań umownych należy pamiętać, że choć ustawodawca w art. 3531 k.c. przewidział zasadę swobody umów, to jednak zastrzegł od razu, że treść lub cel kreowanego stosunku prawnego nie może sprzeciwiać się jego właściwości, ustawie, ani zasadom współżycia społecznego. W przeciwnym razie bowiem zastosowanie znajduje art. 58 k.c., który przewiduje nieważność takiej właśnie umowy. Co to dokładnie oznacza i jakie…

Utwór w prawie autorskim

Prawo autorskie w swoich założeniach chroni interesy twórcy utworu, przewidując szereg regulacji z nimi związanych. Zanim jednak zaczniemy zastanawiać się nad przeniesieniem praw autorskich, udzieleniem licencji i dozwolonym użytkiem warto zastanowić się, czy rezultat naszej działalności twórczej w ogóle podlega tego rodzaju przepisom – słowem, czy mamy do czynienia z utworem w rozumieniu prawa autorskiego. Niby tak proste, a jednak……

Dlaczego akurat taki blog?

W swojej pracy ze startupami stale dostrzegamy potrzebę rozwijania świadomości prawnej. Stąd pomysł na bloga – by tutaj właśnie poruszać zagadnienia związane z prawnymi aspektami prowadzenia działalności gospodarczej, w tym w szczególności dotyczące prawa umów, prawa handlowego, czy własności intelektualnej. Jesteśmy otwarte na wszelkie sugestie i propozycje, co do tematów, które są dla Was istotne, a o których chcielibyście poczytać…