Czas na StartUp!

Prowadzisz własny biznes i potrzebujesz jednoznacznych odpowiedzi? Zapraszamy do lektury bloga i kontaktu z nami!

10 klauzul niedozwolonych, których należy unikać w regulaminie sklepu internetowego

Flipping-pages1117

 

O tym czym jest klauzula niedozwolona i dlaczego należy ich unikać pisałyśmy już tutaj. Dzisiaj pod lupę poddanych zostanie 10 najpopularniejszych postanowień regulaminów stosowanych w handlu elektronicznym, które zostały wpisane do Rejestru Klauzul Niedozwolonych.

 

  1. Właściwość sądu zgodnie z siedzibą przedsiębiorcy

Typową i najczęściej stosowaną klauzulą niedozwoloną jest postanowienie ustanawiające wyłączną właściwość sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy do rozpoznania wszystkich sporów wynikających z zawartej umowy. Należy pamiętać, że konsument ma prawo do wytoczenia sprawy przeciwko przedsiębiorcy według reguł wynikających z Kodeksu postępowania cywilnego.

 

  1. Prawo do zmiany regulaminu

W regulaminie sklepu internetowego należy się również wystrzegać postanowień umożliwiających przedsiębiorcy prawo do samodzielnych zmian regulaminu, które będą pociągały za sobą automatyczną zgodę konsumenta na nową wersję regulaminu. Z tego względu, przy formułowaniu w tym zakresie postanowień regulaminu, należy pamiętać o zapewnieniu konsumentowi prawa do akceptacji lub odmowy zmienionych postanowień umowy.

 

  1. Związanie zmienionym regulaminem od chwili udostępnienia

Kolejną typową klauzulą abuzywną jest postanowienie przewidujące związanie konsumenta zmienionym regulaminem od chwili opublikowania zmian na stronie internetowej sklepu i w konsekwencji zobowiązujące konsumenta do bieżącej weryfikacji postanowień regulaminu. Konsumentowi powinna zostać zapewniona możliwość zapoznania się ze zmianami wraz z prawem do akceptacji lub odmowy akceptacji zmienionej wersji regulaminu.

 

  1. Wyłączenie odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie

Przedsiębiorca nie może również wyłączyć swojej odpowiedzialności względem kupującego za działania i zaniechania osób, którymi się posługuje wykonując swoje zobowiązanie dostarczenia rzeczy do umówionego miejsca. Postanowienia wyłączające odpowiedzialność przedsiębiorcy za opóźnienia poczty czy kuriera będą nieskuteczne wobec konsumenta.

 

  1. Wyłączenie rękojmi za wady fizyczne towaru

W przypadku stosunków z konsumentami nie jest dopuszczalne wyłączenie odpowiedzialności przedsiębiorcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru – zasada ta znajduje zastosowanie chociażby w regulaminie określono, iż „strony zgodnie wyłączają rękojmię za wady fizyczne towaru”.

 

  1. Samodzielne ustalenie terminu rozpatrzenia reklamacji

Termin rozpatrzenia reklamacji konsumenta wynika z art. 561(5) k.c., zgodnie z którym jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. Niedopuszczalne jest przedłużanie tego terminu np. ze względu na sprowadzanie towaru z zagranicy.

 

  1. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe w czasie dostawy

Klauzulą niedozwoloną w obrocie z konsumentami jest również postanowienie przewidujące wyłączenie możliwości reklamacji uszkodzeń mechanicznych towaru powstałych w trakcie transportu w przypadku braku spisania protokołu w obecności pracownika poczty czy kuriera. Należy pamiętać, że tego typu postanowienia jako rażąco naruszające interesy konsumentów w konsekwencji nie będą obowiązywały konsumentów.

 

  1. Ograniczenie prawa do odstąpienia od umowy od odesłania towaru w oryginalnym opakowaniu

Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w wypadkach określonych w przepisach (np. zawarcie umowy na odległość, wady towaru). Brak w tym zakresie dodatkowych warunków jak odesłanie przedmiotu w oryginalnym opakowaniu, które umożliwiałyby skorzystanie przez konsumenta z uprawnień przyznanych mu przez przepisy. Z tego względu postanowienia takie jak „odesłanie nieużywanego, niezniszczonego, oryginalnie zapakowanego towaru wraz z nieoderwanymi metkami, pisemnym oświadczeniem i dowodem zakupu” są uznawane przez sąd jako klauzula abuzywna.

 

  1. Zobowiązanie konsumenta do korzystania z określonego doręczyciela

Należy również pamiętać, że nie jest dopuszczalne ograniczenie prawa konsumenta do korzystania z usług określonego doręczyciela przy nadawaniu przesyłek do przedsiębiorcy (np. przesyłek reklamacyjnych). W regulaminie nie można zastrzec ani nazwy konkretnego doręczyciela ani nawet postanowienia przewidującego, że przysyłka może być nadana jedynie w firmie uzgodnionej wcześniej z przedsiębiorcą.

10.    Zastrzeżenie możliwości błędów w opisie produktów

Regulamin nie może również przewidywać wyłączenia odpowiedzialności przedsiębiorcy za błędy w opisie produktów. Zdjęcia zamieszczone przy opisie produktu stanowią jego część, co powoduje, że przedsiębiorca odpowiada za dopasowanie zdjęcia produktu do treści oferty.

 

Czy w Waszych regulaminach znalazła się któraś z powyższych klauzul? Jeżeli tak, zmieńcie ją koniecznie! A ja zapraszam do dalszego śledzenia naszego bloga!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *